506 105 521
512 174 595
biuro@bierkom.pl

Edukacja Ekologiczna

Co w wypadku złego selekcjonowania odpadów?

 W wypadku, gdy mieszkańcowi zdarzy się źle wyrzucić odpady tzn. niedopełnieni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zostanie to zauważone przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o. w pierwszej kolejności zostanei na jego pojemnik z odpadami naklejona żółta nalepka. 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozdz. 3a art. 6ka.  [Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych]

1.  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
2.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.